ඔබ 100% Up ව‍ෙබ් හ‍ොස්ටින් ස‍ේවාවක් ස‍ොයන්න‍ෙක්ද ? ඔබ ල‍ොව හ‍ොදම හ‍ොස්ටින් ස‍ේවාව මිලදී ගත්තද 100% Uptime එකක් ලබා ගැනීම සිදු කල න‍ොහැකියි.ල‍ොව කිසිදු Datacenter එකක් 100% Uptime එකක් ලබා ද‍ෙන්න‍ේ නැත. 100% සදහා ඔවුන් වගකියන්න‍ේද නැත. සෑම සමාගමක්ම Uptime 99% ල‍ෙස සදහන් කරනවා එයට හ‍ේතු කිහිපයක්ම තිබ‍ෙනවා.

ව‍ෙබ් සර්වරයක් යනු පරිගණකයක් එනම් විදුලිය‍ෙන් ක්‍රියාකරන උපාංගයක්.විදුලි උපකරණයක් වසා දැමීමක් න‍ොමැතිව එකදිගටම ක්‍රියා කරවීමකදී එම උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාවය හීන වන්න පුලුවන් එමගින් ස‍ේවාලාභියාට අකාර්යක්ෂම ස‍ේවාවක් එම උපකරණය‍ෙන් සැලස‍ෙන්න‍ේ.එම නිසා සෑම Datacenter එකක්ම ත‍ෝරාගත් කාලයක් ඔවුන්සතු ව‍ෙබ් සර්වර් ක්‍රියා විරහිත කරනවා . වසරකට මිනිත්තු 5 පමණ කුඩා කාලයක් ම‍ෙල‍ෙස ක්‍රියා විරහිත කර තබනවා. ම‍ෙල‍ෙස ව‍ෙබ් සර්වර් පමණක් න‍ොව එම පද්දතිවලට අදාල සියලුම උපාංග ක්‍රියාවිරහිත කර තබන බැවින් ප්‍රධාන සර්වරයට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වන බැකප් (අමතර සර්වරය) තුලින් එම අවස්ථාව‍ෙ ප්‍රය‍ෝජනයක් ලැබ‍ෙන්න‍ේද නැත.

එම‍ෙන්ම එම සර්වර් තුල අත්‍යාවශ්‍ය අලුත් වැඩියාකිරීමක් සිදු කරන අවස්ථාව‍ෙදී,ඔබග‍ේ දත්ත අන‍ෙත් බැකප් සර්වරයක් තුලින් ලබා දීමට ඔවුන් කටයුතු කරනවා. එහ‍ෙත් Datacenter හි ඇති බල සැපයුම් ද‍ෝශයක් හ‍ෝ සිසිලන ද‍ෝශයක් නම් ඔවුන්ට සමස්ථ ස‍ේවාවන් ක්‍රියා විරහිත කිරීමට සිදුවනවා.ක‍ෙස‍ේ උවත් හදිසි අවස්ථාවකදී හැර ව‍ෙනත් සැලසුමකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන අලුත් වැඩියාවකදී නම් ඔවුන් ඔබව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා.

ඔබග‍ේ දත්ත දැනට පවතින සර්වරයකින් ව‍ෙනත් නව සර්වරයකට ඇතුලත් කරන අවස්ථාවකදීද ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය තාවකාලීකව Down වීමකට ලක්වීමට ඉඩ තිබ‍ෙනවා. බ‍ොහ‍ෝවිට ම‍ෙය Datacenter එකකින් න‍ොව ඔබට හ‍ොස්ටින් ලබාද‍ෙන්නන් සිදු කරන ක්‍රියාවක්. වඩාත් ගුණාත්මක ස‍ේවයක් ඉදිරියට ලබාදීමයි ඔවුන්ග‍ේ අරමුණ.

Datacenter හි ආරක්ෂාව සදහා ඇතැම් විට ස‍ේවාවන් නවතා දැමීමට බ‍ොහ‍ෝවිට ඔවුන් කටයුතු කරනවා. උදාහරණයක් ල‍ෙස ඔබග‍ේ සර්වරය‍ේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇත්නම් එය නිරාකරණය කරන ත‍ෙක් ඔවුන් එය වසා දමනවා ඒ ඔබග‍ේම හ‍ොදට . නමුත් ම‍ෙම අවස්ථාවන් දුර්ලභ අවස්ථාවන්. එවැනි සයිබර් ප්‍රහාර එල්ලවීම ඉතාමත් දුලභයි.

ඔබ භාවිතා කරන්න‍ේ Shared Hosting ස‍ේවාවක් නම් , ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය ඇති සර්වරය තුල ව‍ෙබ් අඩවි 8000-10000 වැනි විශාල ප්‍රමාණයක් හ‍ොස්ට් කර තිබ‍ෙනවා. ම‍ෙම අඩවිවල තදබදය ඇතැම්විට සර්වරය‍ේ ධාරිතාව ඉක්මවා යනවා එවිට ස්වයංක්‍රීයවම සර්වරය ක්‍රියා විරහිත වන්නට ඉඩ තිබ‍ෙනවා.

ඉහත ඇති සාමාන්‍ය ද‍ෝශ නිසා ඔබට 100% uptime එකක් ලබා දීමට කිසිදු හ‍ොස්ට් ස‍ේවයකට හැකියාවක් ලැබී නැහැ.CDN Service එකක් , ssd Hosting , සහ ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියට ගැලප‍ෙන පරිදි හ‍ොස්ට් එකක් ත‍ෝරාගැනීම‍ෙන් ඔබට 99.99 % තබා ගත හැකියි. ඔබට ප‍ෞද්ගලිකව ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියට Dedicated Datacenter එකක් ක්‍රියාත්මක කරගැනීමට හැකියිනම් 100% uptime එකක් පවත්වා ගැනීමට හැකියාව තිබ‍ෙනවා. උදා :- google , Amazon , Facebook

Datacenter Knowledge ව‍ෙබ් අඩවිය ඇසුරිනි