ඉම‌ොජි 13.1 ලැයිස්තුවට නව ඉමෝජි 217ක් අලුතින්ම

ඉම‌ොජි භාවිතා කරන්නන් හට නව ඉමෝජි 217 නව 13.1 සංස්කරණය සමග ලැබී ඇත.මෙයින් බහුතරයක්ම නවතම සංකේතවන අතර ඇතැම් ඒවා පවතින ඉමෝජි වල වර්ණය වෙනස්කර ලබාදී ඇත.

ගෝලීය වසංගත තත්වය නිසා ඉමෝජි 14.0 ලයිස්තුව නිර්මාණය  ප්‍රමාද වී ඇත.එමහේතුව නිසා මෙම නව ඉමෝජි නිකුත් කිරීම 13.1 සංස්කරණයේම දිගුවක් ලෙස එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබේ.ඔබට නව ඉමෝජි ලයිස්තුව පහතින් නැරඹීමේ හැකියාවක් පවතී.

ගූගල් හා  Samsung උපාංගවල හැරෙන්නට ඉමොජි 13.0 තවමත් වෙනත් උපාංග සමග යාවත්කාලීන කර නැත.ඒ නිසා 13.1 සංස්කරණය පැමිණීමට තවමත් සැලකියයුතු කාලයක් පරිශීලකයන්ට බලාසිටීමට සිදුවන අතර. බොහෝවිට එය 2021 වසරේදී උපාංග සදහා ලැබෙනු ඇත.

Android Police වෙබ් අඩවියේ පලවූ ලිපියක් ඇසුරෙනි.