දෙසැම්බර් 14 වෙනි දින Among Us Game එක Xbox, PlayStation, සහ Xbox Game Pass වෙත පැමිනෙන බව වාර්තා වෙයි.

News Oct 24, 2021

Among Us Game එක දෙසැම්බර් 14 වන දින Xbox සහ PlayStation වෙත පැමිණේ. The popular social deduction Game එක Xbox Game Pass වෙත එදිනම launch කෙරෙන අතර Xbox One, Xbox Series S / X, PS4, සහ PS5 consoles වලින් ලබා ගත හැක.

අනෙකුත් platforms වල මෙන්, Among Us Mobile, PC දැන් consoles හරහා crossplay සහ online multiplayer across සහය දක්වයි. consoles versions දෙක අතර ඇති එකම වෙනස නම් PlayStation playersලට සුවිශේෂී Ratchet සහ Clank themed cosmetics ද්‍රව්‍ය වෙත access ලැබේ. ඔබේ character එකට Ratchet වැනි පෙනුමක් ඇති කිරීමට Skin සහ hat සහ Clank මෙන් පෙනෙන සුරතල් සතෙකුත් ඇත.

Among Us Launching with Xbox Game Pass on December 14 - Xbox Wire
Crewmates! We’re excited to share the big news that Among Us is coming to Xbox One, Xbox Series X|S, and with Xbox Game Pass on December 14! We’re so exci… wait. What was that? I think I heard a vent just ope… Oh god! Is that… an Impostor?! Call an emergency meeting! Save yourself! Ruuuunnn!!! […]
Via : The Verge / Images:attackofthefanboy

Tags

Movindu Bandara

Proud To Be An Anandian ❤

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.