2022 වසරේදී නොමිලේ ලබාගත හැකි Web Hosting සේවාවන් කිහිපයක්

Articles Nov 7, 2021

මීට පෙර අපි Web Hosting, Domains, https, SSL පිලිබදව ලිපි කිහිපයකින්ම ඔබව දැනුවත් කරා මතක ඇති, නමුත් අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ නොමිලේ ලබාගත හැකි Web Hosting සේවාවන් කිහිපයක් ගැන, මෙම සේවාවන් වල වාසි මෙන්ම අවාසිද ඇත.

1. Infinityfree

Features,

 • Disk space: Unlimited
 • Domain hosting: Unlimited
 • Monthly traffic: Unlimited Bandwidth
 • Subdomains: Unlimited
 • Email accounts: 10
 • FTP accounts: 1
 • MySQL databases: 400
Free and Unlimited Web Hosting with PHP and MySQL
Free Web Hosting with Unlimited Disk Space, Unlimited Bandwidth and Unlimited Websites from InfinityFree. With PHP and MySQL and no forced ads on your site.

2. Byethost

Features,

 • Disk space: 1GB
 • Domain hosting: 1
 • Monthly traffic: 50GB
 • Subdomains: 5
 • Email accounts: 5
 • FTP accounts: 1
 • MySQL databases: 5
Free Hosting
Free web hosting with PHP, MySQL, FTP, File Manager, addon, parked and extra sub domains, Custom MX records, POP email, instant activation and more!

3. Googiehost

Features,

 • Disk space: 1GB
 • Domain hosting: 1
 • Monthly traffic: 100GB/Unlimited
 • Subdomains: 2
 • Email accounts: 2
 • FTP accounts: 2
 • MySQL databases: 2
Free Web Hosting And Domain Name▷SSL, Php, MySQL, No Ads
GoogieHost ♥ Provides 100% Unlimited Free Web Hosting with cPanel, Php 8, MySQL, FTP, Unlimited SSD Disk Space, Bandwidth, 2,20,720+ Hosted Free Domain Websites

4. FreeHostingNoAds

Features,

 • Disk space: 1GB
 • Domain hosting: 1
 • Monthly traffic: 5GB
 • Subdomains: 3
 • Email accounts: 1
 • FTP accounts: 1
 • MySQL databases: 1
Free Hosting No Ads | Free Website with PHP MySQL Email Domain
Free hosting no ads. Free websites comes with PHP, MySQL, Email, FTP, no forced ads, Control Panel and many more features.
GitHub Pages හරහා නොමිලේ Website එකක් Host කරගන්නා ආකරය
Web Hosting පිලිබදව මීටපෙර අප ඔබව දැනුවත් කරෙමු, කෙසේ වෙතත් මෙම ලිපියෙන් අප ඔබව දැනුවත් කරන්නේ සරලව, නිවරදිව හා ආරක්ෂාකාරීව ඔබ සාදානිම කරගත් Website එක
Host Website On Google Firebase Lifetime Free Sinhala
1.මොකක්ද ? firebase හොස්ට් කියන්නේ?firebase කියන්නේ ගූගල් ආයතනය විසින් පවත්වාගන යන ආයතනයක්.යෙදුම් සංවර්ධනයකිරීම් සදහා තමා මේ සේවාව බහුලව භාවිතා කරන්නේ. නමුත් static
වෙබ් Hosting මිලදී ගැනීමට පෙර සොයා බැලිය යුතු දේවල්
ඔබ නිර්මාණය කරන වෙබ් අඩවිිය සදහා ගුණාත්මක සහ මිලෙන් අඩු වෙබ් සත්කකාරක සේවාවක් භාවිතා කිරීම මගින් ඔබට ඉක්මනින් ඉහල සා‍ර්ථකත්වයක් ලබාගත හැකියි
Cover Image : Unflash

Tags

Movindu Bandara

Proud To Be An Anandian ❤

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.