2022 වසරේදී ලබාගත හැකි හොදම Movie Streaming Services කිහිපයක්.

Articles Nov 15, 2021
Image : GSMArena

1. Netflix

Netflix යනු දැනට original movie releases කිරීම් අනුව ඔබට ලබාගත හැකි හොදම සේවාවකි. එහි top plan සදහා high-end streaming specs සහයයද ලබාගත හැක.

Image : Know Techie

2. Hulu

Hulu හි movie library එකේ popular titles වල movies නැරඹීමට නම් general audiences එකට අභියාචනය කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, මෙම සේවාව හොඳම තාක්ෂණික අත්දැකීමක් ලබා නොදේ.

Image : AD Week

3. Peacock

Peacock stream සඳහා වටිනා චිත්‍රපට එකතුවක් සමඟ ජනප්‍රිය NBC network shows ඉදිරිපත් කරයි. එහි සමහර ඉහළ NBC shows නොමැති වුවද, paid Premium plan එකට බොහෝ සීමාවන් පනවා ඇත.

Image : 91 Mobiles

4. Amazon Prime Video

ජනප්‍රිය චිත්‍රපට නාමාවලියකට අමතරව, Prime Video හි original movies වලින් පිරී ඇති movie library එකක්ද ඇතුළත් වේ. මෙම සේවාව 4K streaming සදහා සහය දක්වයි.

Via : PCMag / Images : PCMag, Unflash

Tags

Movindu Bandara

Proud To Be An Anandian ❤

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.