සෑම wordpress ව‍ෙබ් අඩවියකටම එන ප‍ොදු ද‍ෝශයක් ල‍ෙස ම‍ෙය හදුන්වන්න පුලුවන්. ව‍ෙබ් අඩවියට අදාල Database එක‍ේ ඇති ද‍ෝශ සහගත බව නිසා ම‍ෙම තත්වයට ඇතිවන්න පුලුවන්. එම‍ෙන්ම ඔබ අදාල Database එක‍ේ Username / Password ව‍ෙනස් කර ඇතිනම් ම‍ෙම ද‍ෝශය පැමිණ‍ෙන්න පුලුවන්.

ඔබග‍ේ Database එකට අදාල username / password වැනිද‍ේ wp-config.php ග‍ොනුව‍ෙන් ‍ව‍ෙනස් වී ඇතිනම් එවිටත් ම‍ෙම ගැටලුව ඇතිවන්න පුලුවන්.

define('DB_NAME', 'database-name');
define('DB_USER', 'database-username');
define('DB_PASSWORD', 'database-password');
define('DB_HOST', 'localhost');

ඉහත දක්වා ඇති Code වලට අදාල දත්ත නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න.

සෑම ව‍ෙබ් සර්වරයක්ම db host සදහා local host භාවිතා කරන්න‍ේ නැත එවිට (‘DB_HOST’, ‘ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ ip ලිපිනය භාවිතා කරන්න ‘);

ඔබග‍ේ Database එක ප්‍රමිතිය‍ෙන් ත‍ොරයි නම් අනිවාර්යය‍ෙන් ම‍ෙම ද‍ෝශය පැමිණීමට ඉඩ තිබ‍ෙනවා. එක්වරම ද‍ෝශය දිස්වී නැවත සුපුරුදු පරිදි ව‍ෙබ් අඩවිය දිස්වනවා නම් .. එම ආකාරයට නැවත නැවත එම ද‍ෝශය හට ගන්නවානම් ඔබට සිදුවනවා Database එක Repair කරන්න.

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

ඉහත දක්වා ඇති code එක wp-confing.php පිටුවට ඇතුලත් කර save කරන්න.

ඉන්පසුව බ්‍රවුසරය‍ මගින් පහත url එකට යන්න.

http://www.yoursite.com/wp-admin/maint/repair.php

yourdomain.com ව‍ෙනුවට ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ ඩ‍ොම‍ෙනය ඇතුලත් කරන්න. ඉන්පසුව ඔබට පහත ආකාරය‍ේ පිටුවක් දිස්වනු ඇත.

දැන් Database එක Repair කරගන්න. දැන් ඔබග‍ේ ද‍ෝශය නිරාකරණය වනු ඇති.

ඉහත ආකාරය‍ෙන් ඔබග‍ේ ද‍ෝශය විසදී නැතිනම් MySQL සර්වරය ක්‍රියාත්මක වන්න‍ේ දැයි පරික්ෂාකරන්න. ඇතැම්විට අධික තදබදය හ‍ෝ සර්වරයට දරාගත න‍ොහැකි ඉල්ලීම් නිසාද ම‍ෙම ද‍ෝශය ඇති වනු ඇත. එම අවස්ථාවකදී ඔබට ව‍ෙබ් හ‍ොස්ට් ආයතනය‍ේ පාරිභ‍ෝගික ස‍ේවා අංශය‍ේ සහය ලබා ගන්න.