2021 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ Etisalat සිම් කාඩ්පත් භාවිතා කළ නොහැක

Local Mar 8, 2021

Etisalat හා Hutch සමාගම් ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමෙන් පසු හච් ජාලය තුළ දැනට සිටින මුල් එටිසලාට් 072 පරිශීලකයන්ගෙන් සමාගම ඉල්ලා සිටින්නේ ඔවුන්ගේ දැනට පවතින පැරණි සිම් කාඩ්පත් Hutch 072 සිම් කාඩ්පත් වෙත යාවත්කාලීන කරන ලෙසයි. දැනට පවතින Etisalat සමාගම නිකුත් කරන ලද Sim 2021 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසුව තවදුරටත් භාවිතයට ගත නොහැක.

නිවේදනයට අනුව, තවමත් සිම් කාඩ්පත් යාවත්කාලීන කර නොමැති මුල් එටිසලාට් පාරිභෝගිකයින්ට දිවයින පුරා 4000+  යාවත්කාලීන ස්ථාන හරහා පහසුවෙන් නව Hutch 072 සිම් පතක් වෙත යාවත්කාලීන කළ හැකිය. නැතිනම් දුරකථනයෙන් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා තැපැල් ඇණවුම් මගින් පාරිභෝගිකයින්ට නව සිම්පත ඔවුන්ගේ නිවසටම ලබා ගත හැකිය. ඉල්ලීම පරිදි දින 3-5ක් ඇතුළත සිම්පත ලබා දෙනු ඇත.

එමෙන්ම සෑම සිම්පතක්ම සමග සතියකට වැඩි කාලයක් Voice, Data සහ SMS සදහා bonus දීමනාවන් ලබාදීමට කටයුතුකරන බව සමාගම නිවේදනය කළා.

Via : hutch.lk , colombogazette

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.