ඔබ vps හ‌ෝ ව‌ෙනත් ආකාරයක ස්ර්වරයක් භාවිතා කරනව නම් ඔබට සිදුවනවා එයට C-panel හ‌ෝ ව‌ෙනත් හ‌ොස්ටින් පාලන පුවරුවක් ස්ථාපනය කරන්න. ඒ අතුරු මුහුනතක් ල‌ෙස හා දත්ත හැසිරවීම සදහා පාලන පුවරුවක් භාවිතා කිරීමට . ඒ වග‌ේම ඔබ හ‌ොස්ටින් ආයතනයක් පවත්වාග‌ෙන යනවා නම් ඔබග‌ේ ස‌ේවාලාභින් සදහාද හිමිවන්න‌ේ ඔබග‌ේ ප්‍රධාන සර්වරය‌ේ ඇති පාලන පුවරුවයි. සර්වරය ආරක්ෂා කිරීමට , ස‌ේවාදායකයින් හැසිරවීමට , දත්ත කළමණාකරනය සදහා ම‌ෙන්ම ඩ‌ොම‌ෙන් නාම සම්බන්ද කිරීමට ඔබට පාලන පුවරුව උපකාරී ව‌ෙනවා එනිසා පාලන පුවරුවක් ත‌ෝරා ගැනීම‌ෙදී ඔබ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි ආරක්ෂාව හා ක්‍රියාකාරීත්වය යන කරුණු ගැන.

වර්තමානය‌ේ ල‌ොව වැඩිම පිරිසක් භාවිතාකරන පාලන පුවරුවක් ල‌ෙස C- Panel සදහන් කරන්න පුලුවන් ආරක්ෂාව, හ‌ොද ක්‍රියාකාරීත්වය , පිරිසිදු අතුරු මුහුණත හා වැඩි උපාංග ගණනාවක් ඇති නිසා එය වඩාත් ජනප්‍රිය වී තිබ‌ෙනවා. නමුත් c panel න‌ොමිල‌ේ ලබාගත න‌ොහැකියි . එය විශාල මුදලක් ග‌ෙවා මිලදී ගත යුතු වනවා..

පාලන පුවරුව ස්ථාපනය ප‌ෙර ඔබ සර්වරය සදහා ලිනක්ස් ම‌ෙහ‌ෙයුම් පද්දතියක් ස්ථාපනය කළයුතුයි. Ubuntu , Fedora , Debin , Cent os වඩාත් බහුලව භාවිතාවන ම‌ෙහ‌ෙයුම් පද්දති.. ( ස්ථාපනය කිරීම ඔබ සර්වරය මිලදී ගන්නා විට සිදුවනවා) ඉන්පසුව ඔබට පුලුවන් හ‌ොද පාලන පුවරුවක් ත‌ෝරාගන්න . ඔබට c-panel ගන්න තරම්($15 /Mo) මුදලක් නැතිනම් ඔබට පුලුවන් පහත දක්වා ඇති පාලන පුවරුවලින් හ‌ොද එකක් න‌ොමිල‌ේ ත‌ෝරා ගන්න.

1.Vesta CP

න‌ොමිල‌ේ භාවිතා කල හැකි පාලන පුවරු අතර ජනප්‍රියම පාලන පුවරුව ම‌ෙයයි. ආරක්ෂාව අතින් ඉදිරිය‌ෙන්ම සිටියි. ඔබග‌ේ සර්වරය‌ේ අසාමාන්‍ය ක්‍රියාකිරීමක් වාර්තා උවහ‌ොත් එය ස්වයංකීයවම අවහිරකර ආරක්ෂාව තහවුුුුරු කරන අතර ෆයර්ව‌ෝල් භාවිතා කරයිි. Reseller සදහාද මනාව ගැලප‌ේ . සේවාදායක සංඛ්‍යාලේඛන, logs සටහන් සහ විශ්ලේෂණ ඇතුළු සේවාදායකය සම්පූර්ණයෙන්ම අධීක්ෂණය කරයි. එම‌ෙන්ම භාවිතයටද ඉතාමත් පහසු සරල අතුරු මුහුණතක් ලබාද‌ේ . අවශ්‍ය නම් Pro Version ලබාගත හැකියි. ම‌ෙහි ඇති විශාලතම වාසියනම් අවම RAM අගයක් භාවිතා කිරීමයි.එනිසා සර්වරය‌ේ ගුණාත්මක බව ආරක්ෂාකරයි.

  • Source: Open Source and free hosting control panel
  • Web interface: PHP/JavaScript
  • Vesta Core/API: Bash
  • Database: MySQL + phpMyAdmin and PostgreSQL + phpPgAdmin
  • FTP: VsFTPD, ProFTPD

Softaculous auto-installer සදහා සහය දක්වයි.

Vesta CP

2. Kloxo-MR

සී පැනල් නෑ කියල කනගාටුව‌ෙන් ඉන්න අයට Kloxo පැනල් එක වඩාත් ගැලප‌ෙනව ම‌ොකද Kloxo පැනල් එකත් සී පැනල් පුවරුවට ග‌ොඩක්ම සමාන පාලන පුවරුවක් ම‌ෙහි විශ‌ේෂාංගත් සී පැනල් පුවරුව‌ෙ විශ‌ේෂාංග සදහා වඩාත් ගැලප‌ෙනවා. WHMCS සදහාත් සහය දක්වන නිසා Reseller හ‌ොස්ට් කරන්නත් පුලුවන්. MySQL සහය දක්වනවා. නමුත් ම‌ෙය විශාල RAM ධාරිතාවක් භාවිතා කරන නිසා. කුඩා රැම් ධාරිතාවක් ඇති සර්වර් සදහා ගැලප‌ෙන්න‌ෙ නෑ.(512MB,1GB )

kloxo

3. Ajenti

සම්පූර්ණය‌ෙන්ම විවෘත මූලාශ්‍රපදනම් කරගත් ව‌ෙබ් පාලන පුවරුවක් වන ම‌ෙහි පරිශිලක අතුරු මුහුණත නම් එතරම් පැහැදිලි නෑ . නමුත් ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත් හ‌ොද තත්වය‌ේ තිබ‌ෙනවා. ඔබට ස්ර්වරය‌ේ ස‌ේවාදායකින් පහසුව‌ෙන් කළමණාකර හැකියි.එම‌ෙන්ම පහසුව‌ෙන් ප්‍රව‌ෙශවිය හැකියි. Debian, RHEL, Ubuntu, Gentoo වැනි ම‌ෙහ‌ෙයුම් පද්දති සදහා සහය දක්වනවා. Python 2.7/3.4, Framework – GEvent, Extensibility පරිගණක භාෂාවන් ය‌ොදාග‌ෙන ක්‍රියාත්මකවනවා.

ajenti

4. CentOS Web Panel

CentOS සම්පූර්ණය‌ෙන්ම න‌ොමිල‌ේ ලබා ගත හැකියි. නමුත් මූලික දැනුමක් න‌ොමැතිව භාවිතා කිරීම අපහසුයි. පැහැදිලි අතුරුමුහුණතක් න‌ොමැතිවීම ම‌ෙයට හ‌ේතුවයි.නමුත් නවීන විශ‌ේෂාංග වලින් සමන්විතයි. Cent os ම‌ෙහ‌ෙයුම් පද්දතිය සදහා සහය දක්වයි. අපාච‌ෙ, MySQL ස්වයංකීයවම ස්ථාපනය කිරිමට හැකියාව ඇත. ෆයර්ව‌ෝල්, ප්‍රවශෙය පාලනය කිරීම හා ග‌ොනු පද්දති අගුලු දැමීමට හැකි නිසා හැකර්වරුන්ග‌ෙන් ඔබට ආරක්ශා විය හැක. Phpmy Admin , Round cube වැනි උපාංගද භාවිතා කර හැක.සෘජුවම SSH භාවිතා කර හැකියි.

Cent os

5.Z-Panel

ZPanel ඉතාමත් සරල පාලන පුවරුවක් වන අතර ලිනක් සදහා පමණක්න‌ොව Windows සර්වර් සදහාද සහය දක්වයි. php භාවිතය‌ෙන් නිර්මාණය කර ඇත. Resellers සදහාද වඩාත් සුදුසුුුුයි.