අගෝස්තු මස අගදී ගූගල් මැප් විසින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සමහර පරිශීලකයන් සදහා මාර්ගවල Traffic lights  දර්ශණය කිරීමේ අංගයක්  හදුන්වාදෙනු ලැබිණි.කිසිදු සක්‍රිය කිරීමක් නොමැතිව ම‌ෙම ආලෝක පුවරු පරිශීලකයින්ට දර්ශණය වන අතර මෙම අයිකන පැහැදිලිව දැකගැනීමට ඔබට මාර්ගවල සිතියම Zoom කිරීමට සිදු වේ.

image from arstechnica.com

Android , IOS සහ Web සියලුම උපාංග වලට මෙම පහසුකම  ලබාදී ඇති අතර ඊලග මාර්ග ආලෝක පහන සක්‍රීය වීමට පෙර එය පසුකිරීමට ගමන් කල යුතු වේගය පිළිබදවත් මේ හරහා පරිශීලකයින්ට පෙන්වා දෙනු ලබයි.

මෙය දැනට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල පමනක් දැකගත හැකි අතර ඉදිරියේදී සෙසු රටවලත් මෙම පහසුකම සක්‍රීයවීමට නියමිතයි  .මේ පහසුකම සදහා යෙදුම් යාවත්කාලීන කිරීමක් අවශ්‍ය නොවන අතර එය ඔබට ස්වයංක්‍රීයවම ඉදිරියේදී ලැබෙනු ඇත.  

මෙය රථවාහාන ආලෝක සිතියම් පෙන්වීම‌ෙ පහසුකම ඇති එකම සිතියම නොවේ පසුගිය වසරේදී iOS 13 සමඟ එකතු කළ ඇපල් සිතියම් තුලත් මෙවැනි පහසුමක් ක්‍රියාත්මක වේ.