ව‍ෙබ් අඩවියට හිම පතනයක් නිර්මානය කරගමු | How to Add Snowfall Effect to Your Website

Tutorials Dec 4, 2019

නත්තල් සමය තුල ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියටත් හිම පතනයක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තිබ‍ෙනවා.ඒ සදහා Coding Knowledge එකක් අවශ්‍ය වන්න‍ේ නැහැ.

WP Snow Effect ප්ලගීනය භාවිතා කර පහසුව‍ෙන් ඔබට හිම පතනයක් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියටත් ලබා ගත හැකියි.

සුභ නත්තලක් සියලුද‍ෙනාටම..!

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.