නත්තල් සමය තුල ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියටත් හිම පතනයක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තිබ‍ෙනවා.ඒ සදහා Coding Knowledge එකක් අවශ්‍ය වන්න‍ේ නැහැ.

WP Snow Effect ප්ලගීනය භාවිතා කර පහසුව‍ෙන් ඔබට හිම පතනයක් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියටත් ලබා ගත හැකියි.

සුභ නත්තලක් සියලුද‍ෙනාටම..!