ම‌ෙය සියලුම වර්ඩ්ප‌්‍රෙස් අඩවිවලට ඇතිවන්න පුලුවන් ප‌ොදු ද‌ෝශයක්. එනිසා ම‌ෙම ද‌ෝශය ඇතිවූ විටක ඔබට බිය වන්න තරම් ද‌ෙයක් නෑ . සර්වරය ක්‍රියාත්මක වීමකදී ස්වයංකීයවම හ‌ෝ ඔබග‌ේ න‌ොදැනුවත් බව නිසා ඇතිවූ ද‌ෝශයක් ල‌ෙස ම‌ෙය හදුන්වන්න පුලුවනි. ම‌ෙම ද‌ෝශය නිවැරදි කරගන්න ආකාරය පියවර‌ෙන් පියවර හදුනා ගනිමු.

මුලින්ම Browser හි Cache Clear කරන්න . ඇතැම්විට එය නිවැරදි වන්න පුලුවන්.

PHP රැම් සීමාව වැඩි කරන්න.

ඔබ ව‌ෙබ් අඩවියට ස්ථාපනය කර ඇති ප්ලගීන සදහා ප්‍රමාණවත් මතක ධාරිතාවක් න‌ොලැබී තිබීම නිසා. ම‌ෙම ද‌ෝශය ක්‍රියාත්මක වනවා. එනිසා මතක ධාරිතාව වැඩි කර උත්සහ කරන්න.

ප්‍රථමය‌ෙන් C- Panel පුවරුවට ල‌ොග් වන්න. ඉන්පසුව MultiPHP INI editor තුලට ඇතුල්වන්න. ඉන්පසු ඔබට හැකියාව තිබ‌ෙනවා ඩ‌ොම‌ෙනය‌ේ රැම් ධාරිතාව වැඩිකරන්න. (512 MB ප්‍රමාණයට වැඩි කරන්න)

MultiPHP INI editor
memory_limit

දැන් උත්සහ කර බලන්න ඔබග‌ේ ද‌ෝශය නිරාකරණය වී තිබ‌ෙන්න පුලුවන්.

සියලුුම Plugins Deactivate කරන්න.

ඔබ ස්ථාපනය කර ඇති ප්ලගීනයක් සර්වරයට දරාගැනීමට න‌ොහැකි නිසා ම‌ෙම ද‌ෝශය ඇති වී තිබ‌ෙන්න පුලුවන්. එනිසා ඔබට සියලුම ප්ලගීන එකවර ක්‍රියා විරහිත කර බලන්න සිදුවනවා.

C- Panel හරහා ඔබග‌ේ අඩවිය‌ේ File Manager ව‌ෙත පිවිස‌ෙන්න.Public-Html ග‌ොනුවට ඇතුල්වන්න.

ඉන්පසුව WP- Content ග‌ොනුවට පිවිස‌ෙන්න. දැන් එහි Plugins ග‌ොනුව ම‌ෙම ආකාරයට Rename කරන්න. Plugins.Deactivate

දැන් ව‌ෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වනවාදැයි පරික්ෂාකර බලන්න. ක්‍රියාත්මක වන්න‌ේ නම් ඔබ WordPress Admin Dashboard ල‌ොග් වී Plugins ව‌ෙත පිවිස ප්ලගීන එකින් එක නැවතත් Active කර බලන්න. එවිට ඔබට හැකිවනු ඇත ද‌ෝශය ඇති කරන ප්ලගීනය ස‌ොයා ගන්න. එම ප්ලගීනය ඉවත් කරන්න.

.htaccess ග‌ොනුව‌ෙ ඇති වූ ද‌ෝශයක් විය හැක.

ඇතැම් විට .htaccess ග‌ොනුව තුල ඇතිි ද‌ෝශයක් විය හැකියි. ප‌ෙර පරිදි File Manager ව‌ෙත පිවිස Public Html ව‌ෙත පිවිස‌ෙන්න . දැන් ඔබට ග‌ොනු අතර .htaccess ග‌ොනුව පහසුව‌ෙන් ස‌ොයා ගත හැකියි . එම ග‌ොනුව .htaccess_old ල‌ෙස Rename කරන්න. ඉන්පසුව ද‌ෝශය නිරාකරණය වී ඇති දැයි බලන්න. ද‌ෝශය නිරාකරණය වී ඇත්නම් WordPress Admin Dashboard ල‌ොග් වී Settings » Permalinks ව‌ෙත ග‌ොස් Save ක්ලික් කරන්න (එහි ඇති කිසිවක් ව‌ෙනස් න‌ොකරන්න. ) එවිට නව .htaccess ග‌ොනුවක් නිර්මාණය වනු ඇත.

WordPress Core Files නැවත උඩුගත කරන්න

Core Files තුල ඇතිවන Codes Errors නිසාත් ම‌ෙය ඇති වන්න පුලුවන්. එනිසා නැවත WordPress Upload කරන්න. FTP හරහා ඔබග‌ේ File Manager ව‌ෙත ල‌ොග් ව‌ෙන්න. ඉන්පසු WordPress.org ව‌ෙත පිවිස නව WordPress ග‌ොනුව බාගන්න දැන්එය Extract කර FTP ඔස්ස‌ේ උඩුගත කරන්න. උඩුගත කිරීම‌ෙදී පැමිණ‌ෙන POP UP කවුලුව‌ෙහි Overwrite ද‌ෙන්න. සියලුම ග‌ොනු උඩුගත වූ පසු ව‌ෙබ් අඩවිය‌ේ ද‌ෝශ නිරාකරණය වී ඇතිිදැයි බලන්න.

ව‌ෙබ් හ‌ොස්ට් පාරිභ‌ෝගික ස‌ේවා අංශය සම්බන්ද කරගන්න.

ඔබට ඉහත පියවරයන් මගින් ද‌ෝශය නිවැරදිකර ගැනීමට න‌ොහැකි වී නම් ඔබග‌ේ සත්කාරක ස‌ේවය සමග සම්බන්ද වන්න. ඇතැම්විට ඔවුන්ග‌ේ ද‌ෝශයක් විය හැක.