වෙබ් හොස්ට් එක ඇත්තටම SSD ද HDD ද ? එය නිවැරදිව පරික්ෂා කරගන්න?

Tutorials May 2, 2020

මේ සදහා අපට ක්‍රම දෙකක් භාවිතා කළ හැකියි. මේ සදහා ඔබට SSH Access අවශ්‍යයි.

ක්‍රමය 1:

SSH හරහා Root වෙත ලො‍ග් වන්න. දැන් පහත ඇති විධානය ලබාදෙන්න.

cat /sys/block/sda/queue/rotational

ඉන්පසු ලැබෙන ප්‍රතිථලයේ 0 හෝ 1 සදහන් වනු ඇත. මේ සදහා 1 ලැබේ නම් ඔබගේ වෙබ් අඩවිය HDD මත ධාවනය වන අතර 0 ලැබේනම් එය SSD සර්වරයක් මත ධාවනය වේ.

ක්‍රමය 2:

මෙම ක්‍රමයටත් SSH ක්‍රමයට Root ප්‍රවේශය අවශ්‍යවේ.

SSH ලොග් වී smartctl මෙවලම ස්ථාපනය කරන්න. ඒ සදහා පහත විධානය ලබා දෙන්න.

sudo apt-get install smartmontools

ඉන්පසුව SSD , HDD පරික්ෂා කිරීමට මෙම විධානය දෙන්න.

sudo smartctl -a /dev/sd

ඉන්පසුව ප්‍රතිථලය දිස්වනු ඇත.

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.