ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ මුරපදය අමතකවී ගොස් එය Reset කර ගැනීමට Email ක්‍රියාත්මක වන්න‍ේ නැතිනම් ඔබට මෙම ක්‍රමවේදය මගින් මුරපදය අලුත් කල හැකියි. Php my admin සෑම වර්ගයේ පාලන පුවරුවකම ක්‍රියාත්මක නිසා මෙය ඔනෑම පාලන පුවරුවක හොස්ට් කර හැකියි.එමෙන්ම ඔනෑම වර්ගයේ Cms එකක් සදහාම මෙම ක්‍රමය භාවිතා කර හැකියි.

මුලින්ම මේ සදහා ඔබගේ වෙබ් අඩවිය හොස්ට් කර ඇති C- panel , Direct admin, plask,vesta වැනි ඕනෑම වෙබ් පැනලකට පි‍විසෙන්න. ඉන්පසුව එහි PhpMyAdmin ක්ලික් කරන්න.

ඉන්පසුව ඔබගේ වෙබ් අඩවියට අධාල DB එක තෝරාගන්න. එවිට ඔබගේ Database එකට අදාල Table සියල්ල පෙන්වනු ඇත.

ඉන්පසුව wp_users Table එක ක්ලික් කරන්න.  දැන් ඔබට ඔබගේ වෙබ් අඩවියට අද‍ාල User Account සියල්ම දර්ශණය වනු ඇත. එහි Edit ක්ලික් කරන්න.

දැන් ඔබට ගිණුමට අදාල User Names ,Password,Email ආදී සියලුම දත්ත වගුවක් පෙන්වනු ඇත. user_pass හි Value තීරුවෙහි අදාල මුරපදය ඇතුලත් කර යුතුයි. මෙහි දත්ත සටහන් වන්නේ අප භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොවෙයි එම නිසා ඔබගේ නව මුරපදය MD5 වෙත පරිවර්තනය කර යුතුයි.

ඒ සදහා මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතාකරන්න Link  .මෙහි දක්වා ඇති ආකාරයට ඔබට අවශ්‍ය මුරපදය input කර MD5 භාවිතාකර ලැබෙන Result එක Copy කරගන්න.

ඉන්පසු එය User_pass හි Value තුල ඇති දත්ත මකා දමා Copy කරගත් දත්තය එම කොටුව තුලට Paste කරන්න. ඉන්පසුව Go ක්ලික් කරන්න.

දැන් මුරපදය වෙනස්කිරීම සාර්ථකයි. දැන් ඔබට නව මුරපදය භාවිතාකරමින් වෙබ් අඩවිය තුලට පිවිසීම සිදුකර හැකිය.