ව‍ෙබ් අඩවිය හෝ බ්ලොග් අඩවිය සදහා පැමිණනෙ ග්‍රාහකයන් සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීමට නිවැරදිව SEO ( Search Engine Optimization ) කර ගැනීම ඉතා අත්‍යවශ්‍යම කරුණකි. එනම් ගූගල් , Yahoo , ask , Bing , yandex වැනි ස‍ෙවුම් ප්‍රතිථල සදහා ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් පිටුව ය‍ොමු කිරීමයි.

නිවැරදිව SEO වී ඇති ව‍ෙබ් අඩවි පමණක් ස‍ෙවුම් යන්ත්‍රවල ඉහලින්ම දර්ශනය කරයි. ම‍ෙමගින් ඔබට ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ විශාල සාර්ථකත්වයක් ලගා කරගත හැක.

Seo කර ගැනීම පියවර‍ෙන් පියවර

Seo කර ගැනීමට ඔබට විශාල දැනුමක් අවශ්‍ය නැත. පහත ක්‍රම කිහිපය අත්හදා බලන්න.

STEP 01

Reading

ඔබග‍ේ පාලන පුවරුව තුල Settings » Reading ව‍ෙත පිවිස‍ෙන්න. ඉන්පසු එහි ‘Search Engine Visibility’  හි ඇති ‘Discourage search engines from indexing this site’  රූපය‍ේ ඇති පරිදි ටික් එක ඉවත් කර save කරන්න.

SSL

වඩාත් හ‍ොද ප්‍රතිථල සදහා SSl භාවිතා කරන්න. https:// Protocol භාවිතා කරන ව‍ෙබ් අඩවි ආරක්ෂිත ව‍ෙබ් අඩවි බවට වර්ගීකරණය කර ඇත.එම නිසා එම පිටු ගූගල් වැනි ස‍ේවාවන් වල ඉහලටම පැමිණ‍ෙයි.අනාරක්ෂිත ව‍ෙබ් පිටු ගූගල් මගින් ඉවත් කරනු ලබයි.

XML

ප්ලගීනයක් මගින් ඔබට xml sitemap පහසුව‍ෙන් ස්ථාපනය කර ගැනීම‍ෙ හැකියාව ඇත.එමගින් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ සියලුම අන්තර්ගතයන් එක් ස්ථානයකට ය‍ොමු කර එය ස‍ෙවුම් යන්ත්‍ර සදහා ය‍ොමු කරයි.

Permalinks

ම‍ෙය SEO සදහා වැදගත්ම ක‍ොටසකි. පිටු සහ ප‍ෝස්ට් සදහා SEO friendly URLs පහසුව‍ෙන් ම‍ෙයින් නිර්මාණය කරනු ලබයි. සෑම විටම

https://www.banzgeek.com/how-to-install-wordpress/
https://www.banzgeek.com/seo-sinhalen/

ආකාරයට ඔබග‍ේ url සකසා ගන්න.

පහත ඇති Url භාවිතා න‍ොකරන්න

https://www.banzgeek.com/?p=10467
http://banzgeek.com/archives/123

Settings » Permalinks පිවිස එම සැකසීම් ව‍ෙනස් කරන්න.

Rename Media Files (Images )

ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය තුල ඇති ජායාරූප හ‍ෝ ව‍ෙනත් ග‍ොනු වර්ග අදාල ග‍ොනුවට ගැලප‍ෙන ආකාරයට Rename කරන්න. උදාහරණයක් ල‍ෙස ඔබ ම‍ෝටර් රථයක ජායාරූපයක් උඩුගත කර ඇත්නම් එයට car.jpg ල‍ෙස නමක් ය‍ොදන්න. අංක හ‍ෝ ව‍ෙනත් නාමයන් එක් කිරීම‍ෙන් වලකින්න.

STEP 02

ඉහත පියවර වලින් පසුව ඔබට ප්ලගීනයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවනවා.ඒ සදහා All in one Seo අපි ඔබට නිර්ද‍ේශ කරනවා.දැන් එම ප්ලගීනය ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියට ස්ථාපනය කරගන්න.

All In One Seo >> General Settings පිවිස පහත ආකාරයට ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියට ගැලප‍ෙන පරිදි ත‍ොරතුරු යාවත්කාලීන කරන්න.

දැන් එම පිටුව Update කරන්න. දැන් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය ගූගල් හ‍ෝ ව‍ෙනත් ස‍ෙවුම් පිටුවල හ‍ොදින් දර්ශනය වනු ඇත‍. ඒ සදහා දින කිහිපයක්ගත ව‍ෙ.

අන්තර්ගතය සිංහල ද ?

ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ අන්තර්ගතයත් සිංහල භාෂාව‍ෙන් ලියවී ඇත්නම් හ‍ෝ ඔබ ප‍ෝස්ට් සිංහල භාෂාව‍ෙන් යාවත්කාලීන කරනවානම් ඔබග‍ේ පිටු හ‍ොදින් දර්ශනය න‍ොවනු ඇත.

පුද්ගලයන් සිංහල භාෂාව භාවිතා කරමින් ස‍ෙවුම් යන්ත්‍ර භාවිතා න‍ොකරයි.

උදාහරණයක් ල‍ෙස : How to Seo Up My WordPress Site – Sinhala ල‍ෙස යම‍ෙකු ලිපියක් ස‍ෙවීමට ය‍ොමු උවහ‍ොත් එම පුද්ගලයාට අපග‍ේ ලිපිය දර්ශනය න‍ොවනු ඇත.ඒ ම‍ෙම ලිපිය‍ේ මාතෘකාව හා අන්තර්ගතය සිංහල භාෂාව මගින් ලියන ලද එකක් බැවිනි. එවැනි අවස්ථාවක Premalink එක හා අදාල seo දත්ත ඉංග්‍රීසි භාෂාව මගින් යාවත්කාලීන කරන්න.

ඉහත උපද‍ෙස් අනුගමනය මගින් ඔබට ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියට පැමිණ‍ෙන ග්‍රාහකයන් වැඩිකර ගැනීම‍ට හැකියාව ලැබ‍ෙනු ඇත.

ඊට අමතරව හ‍ොද තත්වය‍ේ හ‍ොස්ටින් (සත්කාරක) ස‍ේවයක් භාවිතා කිරීම මගින් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය වේගවත්කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි. මන්දගාමී ව‍ෙබ් අඩවි සදහා ග්‍රාහකයින් පැමිණීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතා අඩුය.