2020 වසරේ දැවැන්ත කඩාවැටීම් සහ සම්බාධක හමුවේ. ගොලීය 5G තාක්ෂණය අතින් Huawei තවමත් අද්විතීය ස්ථානයක ශ්‍රේණිගත වී සිටියි. 5G තාක්ෂණය හමුවේ Huawei ඉහල මට්ටමක සිටීම එක්සත් ජනපදයට  අහිතකර බැවින් Huawei සමාගමේ වර්ධනය නවතා දැමීමට කටයුතු කල යුතු බව එක්සත් ජනපද කර්මාන්ත කරුවන් පසුගිය කාලයේදී ප්‍රසිද්දියේම ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. නමුත් එක්සත් ජනපද තර්ජන හමුවේ Huawei 5G තාක්‍ෂණය අඛණ්ඩව සංවර්ධනය කර ඇත.

Image : Statista

පේටන්ට් බලපත්‍ර ලැයිස්තුවෙන් පෙන්නුම් කරන ආකාරයට  Huawei ප්‍රමුඛම සමාගම වන අතර 2021 පෙබරවාරි වන විට ගෝලීය වශයෙන් සක්‍රීය පේටන්ට් බලපත්‍රවලින් 15% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔවුන් සතුව ඇත. මීළගට ඉහලම අගය දකුණු කොරියාවේ නිශ්පාදකයින් සතුවන අතර huawei මෙන්ම තහනමට ලක්වූ ZTE සමාගමද ලයිස්තුවේ 6 වන ස්ථානයේ සිටියි.

කෙසේ වෙතත් පේටන්ට් බලපත් ලබාදීම සංකීර්ණ කාරණයක් වන අතර නව පේටන්ට් ලියාපදිංචි කළ විට ලැයිස්තුව වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත. කෙසේ වුවත් චීනය 5G තාක්ෂණය අතින් , දකුණු ක‌ොරියාව හා එක්සත් ජනපද තරග කරුවන් අතර ඉහලම ස්ථානයන සිටියි  

Via - Statista , Gizmochaina ,