2030 වසරට පෙර Lamborghini සමාගම fully electric මෝටර් රථ පමණක් නිපදවීමට තීරණය කරයි.

Auto May 20, 2021

Lamborghini හා අනෙකුත් සුපිරි මෝටර් රථ නිශ්පාදකයින්ගේ මෙතෙක් කල් තිබූ විශාලතම ගැටලුව ඔවුන් දෙමුහුන් හෝ පූර්ණ විද්‍යුත් මෝටර් රථ නිශ්පාදනය කෙරෙහි නැඹුරු නොවීමයි. නමුත් දැන් මෙම ඉතාලි නිශ්පාදකයා සිට විද්‍යුත් කරණ සැලසුම ඉදිරිපත් කර තිබේ. එහි දැක්වෙන පරිදි 2023 වන විට Lamborghini සමාගම පළමු Hybrid මෝටර් රථය නිශ්පාදනය කරනු ඇත.

Images:Lamborghini

දැනටමත් Lamborghini,  6.5 liter, 819HP V12 Sian නමින් දෙමුහුන් සුපිරි මෝටර් රථයක් නිපදවා ඇති නමුත් එය වාහන 63 ක් සහ ඩොලර් මිලියන 3.7 ක මිලක් සහිත සීමිත සංස්කරණ මාලාවක් විය. නමුත් සමාගමේ සැබෑම දෙමුහුන් වාහනය 2023 දී පැමිණෙනු ඇති අතර ලැම්බෝගිනි දෙමුහුන් සඳහා මාරුවීම සඳහා ඩොලර් බිලියන 1.8 ක් වැය කරයි. 2025 වන විට CO2  විමෝචනය 50% කින් අඩුකිරීමේ සමාගමේ අරමුණ වී ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අදියරේදී ලැම්බෝගිනි සිය පළමු විදුලි මෝටර් රථය 2030 වසරට පෙර එළිදක්වනු ඇත. ඒ අනුුව තව වසර 5 පමණ ගතවන විට ලැම්බෝගිනි සිට EV මෝටර් රථ නිපදවනු ඇත. දැන් යුරෝපීය නිශ්පාදකයන් වැඩි වශයෙන් EV වෙත නැඹුරුව ඇත.

Volvo සමාගම 2030 වනවිට විද්‍යුත් වාහාන පමණක් නිපදවීමට තීරණය කරයි
Banzgeek is a Sri Lankan technology news website. It is one of the leading technology Tutorials And News Blog websites in Sri Lanka powered by Sinhala language.Although it aims to provide technical articles and provide free IT knowledge, today even technical news is published in Sinhala.

Tags

Madusanka

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.