ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය සමාජ ජාල යෙදුමක් වන Club house හි විශාල ජනප්‍රියතාවය නිසාම Facebook , Twitter , Telegram සමාජ ජාල Clubhouse යෙදුමට සමාන ලෙස ක්‍රියාකරන පහසුකම් ලබාදුන් බව ඔබ මීට පෙර දැක ඇත. දැන් Linked in සහ Spotify මෙම සමාජ ජාලයට සමාන පහසුකම් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

Linked In මෑතකදී Creator Mode පහසුකම ලබාදුන් අතර එමඟින් පරිශීලකයින්ට Linked in Live වැනි පහසුකම් ලබාගැනීමට අවස්ථාව හිමිවේ. ඉදිරියේදී මෙම පහසුකම Clubhouse මෙන් ක්‍රියාකිරීමට නියමිතව ඇත. මෙම විශේෂාංගය දැනට එහි ආරම්භක අදියරවල පවතින අතර එය ඉක්මනින් බීටා පරීක්ෂාව ආරම්භ කිරීමට LinkedIn අරමුණු කරයි. කෙසේ වෙතත්, මේ වන විට සමාගම එය නිළ වශයෙන් නිකුත් කරන දිනයක් ප්‍රකාශකර නොමැත.

Image : Techcranch

LinkedIn හැරුණු විට, Spotify ද Clubhouse ක්‍රියාකාරීත්වයට සමාන අංගයක් සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. සමාගම මෑතකදී LOCKER ROOM යෙදුම අත්පත් කරගත් අතර එය දියුණු කරමින් මෙම පහසුකම් හදුන්වාදීමට සමාගම අපේක්ෂා කරයි.

Facebook , Twitter , Insta , Telegram , Linked in හා Spotify මේ වනවිට Clubhouse  ශ්‍රව්‍ය ආකෘතියෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට උත්සාහ කර ඇති හෙයින්, ඉදිරි වසර කිහිපය Clubhouse විශාල වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරනු ඇත.

Via : Techcranch , Beebom , borsainside