වෙබ් අඩවියක් පහසුවෙන්ම Server migrate කරගන්නා ආකාරය|How to Move Website to a New Host

Tutorials Jul 13, 2020

ඕනෑම වර්ගයක වෙබ් අඩවියක් නිවැරදිව Server Migrate කරගන්නා ආකාරය මෙම ලිපිය තුලින් සරලව ගෙන ඒමට අපි බලාපොරොත්තුවනවා. මෙම ක්‍රමය සියලුම Control Panel වර්ග සදහා සහය දක්වනවා.

මුලින්ම ඔබගේ වෙබ් අඩවිය හොස්ට්කර ඇති Control Panel වෙත පිවිසෙන්න.ඉන්පසුව File Manager වෙත පිවිස‍ෙන්න.ඉන්පසුව  Public-html ගොනුව Compresse කරන්න.

ඉන්පසුව Public_html.zip ගොනුව Download කරගන්න.

ඉන්පසුව phpMyAdmin වෙත පිවිස වෙබ් අඩවියට අදාල Database එක ක්ලික් කරන්න. රූපයේ ආකාරයට Export වෙත පිවිස Go ක්ලික් කර SQL ගොනුව Download කරගන්න.

phpMyAdmin

ඉන්පසුව ඔබගේ නව Webhosting සැපයුම්කරුගේ Control පැනලයට ලොග්වන්න.එහි ඇති Addon ඩොමේන් ක්ලික්කර ඔබගේ ඩොමේනය නිවැරදිව Add කරන්න.

ඉන්පසුව File Manager තුල ඇති Public_html තුලට ඔබ පරිගණකයට Download කරගත් Public_html.zip ගොනුවේ ඇති සියලුම ගොනු උඩුගත කරගන්න.(මේ සදහා FTP භ‍ාවිතා කිරීමද සිදු කල හැක)

ඉන්පසුව Control පැනලයේ MySQL Database වෙත පිවිස පහත දක්වා ඇති ආකාරයට නව Database එකක් නිර්මාණය කරගන්න.

MySQL ක්ලික් කරන්න.
නව Database එකක් සාදන්න.
නව User Account එකක් සහ මුරපදයක් සාදන්න.

User Name , Db Name , Password වලට ලබාදුන් තොරතුරු සියල්ල වෙනත් ස්ථානයක Save කර තබාගන්න.(Eg: Save Notepad)

පසුව ඔබ නිර්මාණය කරගත් DB සහ User පහත ආකාරයට Add කරගන්න.

නියමිත ආකාරයට Add කරගන්න
ඉන්පසුව ALL Privileges ලබා‍දී Save කරන්න

දැන් නැවත File Manager තුලට පිවිස එහි Confing.php පිටුව Edit ලබාදෙන්න.

WordPress Confing.php

එහි ඇති database , Username සහ Password සදහා ඔබ නව Database නිර්මාණයේදී සුරකිව තබාගත් දත්ත ඇතුලත් කරන්න

Edit Confing Page

ඉන්පසුව නැවතත් PhpMyAdmin වෙත පිවිස‍ෙන්න.පසුව ඔබ නිර්මාණය කරගත් Database එක තුල ඇති import වෙත පිවිසෙන්න.

Import SQL

දැන් ඔබ Backup කරගත් Sql ගොනුව පරිගණකයෙන් පහත පරිදි උඩුගත කරන්න.

Upload SQL Backup and Click GO

තත්පර කිහිපයක් ඇතුලත ගොනු Upload වී Database තුල Tables දර්ශණය වනු ඇත. ඉන්පසුව පහත ආකාරයට Option Table එක Open කරන්න.

Wp-options

එහි ඇති වෙබ් අඩවි‍යේ ඩොමේන විස්තර නිවැරදිව තිබෙන බවට තහවුරු කරගන්න.එම විස්තර නිවැරදිව නැතිනම් එම තොරතුරු නිවැරදිව සකසා Save කරන්න.

ඉන්පසුව ඔබගේ ඩොමේනයේ Nameservers නව Webhosting  ලබාදෙන ආයතනය‍ේ ආකාරයට සකසන්න. පැය 1-24 කාලයක් ඇතුලත ඔබගේ ඩොමේනය නව සේවාදායකයට Update වනුඇත.

namechep DNS

නිවැරදිව Migrate වීඇති බව ඔබට වෙබ් අඩවියේ ip ලිපින පරීක්ෂාව මගින් තහවුරු කරගත හැකිය.ඉන්පසු පැරණි සේවාදයකයෙන් වෙබ් අඩවියේ ගොනු ඉවත්කර දමන්න.

Tags

Madusanka

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.