ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික දුරකතන සැපයුම් කරුවා වන Sri Lanka Telecom  ආයතනයේ ජංගම මෙහෙයුම් 1993 සිට මේ දක්වා Mobitel සන්නාමය යටතේ දියත් විය.Fixed සැපයුම් SLT සන්නාමය යටතේ දියත්විය.

2020 ජනවාරි 1 සිට SLT සහ Mobitel සන්නාමයන් එකට එක්ව මෙහෙයුම් දියත් කිරීම අරඹා ඇත. ඒ අනූව අද සිට SLT සහ Mobitel පාරිභෝගිකයින් SltMobitel තනි දුරකථන ජාලයෙහි පාරිභෝගිකයන් බවට පත්වේ. ඒ අනූව ජාලය Mobile සහ Fixed ලෙස ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

ඒ අනුව logo වල වෙනස් වීම් සිදුකර ඇති අතර Slt යටතේ ක්‍රියාත්මක වන Peo TV සේවාවේ Logoවද වෙනසකට ලක්වී ඇත.සන්නාමයේ වෙනසකට ලක්වුවද තවමත් ආවරණයේ වෙනසක් සිදුවී නොමැත.

SLT මෙරට විශාලතම අන්තර්ජාල ගොඩබැස්සුම් ජාල හිමිකරුවා වන අතර අනෙත් දුරකතන සමාගම්ද SLT සේවාවන් භාවිත කරනු ලබයි.රජය මගින් පාලනය වනු ලබන එකම අන්තර්ජාල සමාගමද Sri Lanka Telecom සමාගමයි.  GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE FDD, LTE-A, VoLTE, 5G (Trial)  තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන SLTmobitel මෙරට විශාලතම ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සේවා සපයන්නා වනවා.