අඩු මුදලකට වෙබ් හොස්ට් සේවා ලබාදෙන්නන් අතර හොද වේගයක්, හොද පහසුකම්,Uptime 99% ,තාක්ෂණික සහය ලබාදෙන ආයතන කිහිපයක් අපි නිර්දේශ කරන්නෙමු.හැකි සෑම විටම අඩු මිලට හොදම පහසුකම් සපයන්නා තෝරා ගැනීමෙන් ඔබට වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සිදුකර හැකිය.

1.MTH

1$ මුදලකට Unlimeted Hosting ගන්න පුලුවන් ඇමරිකානු ආයතනයක්.Unlimeted SSD Space , Unlimeted Bandwith , Unlimeted Email , Unlimeted SQL , Unlimeted SubDomains ‍‍ඩොලර් එකකින් ලබාදීම නිසා වෙබ් අඩවි 4000 පමණ ඔවුන්ගේ සර්වරය භාවිතා කරනවා.තාක්ෂණික සහය ඉතාමත් ඉක්මණින් ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. MTH හි 1$ පැකේජ‍යේ ඇති විශාලතම අවාසිය වන්නේ Auto BackUP පහසුකම ලබා නොදීමයි.එක් වෙබ් අඩවියක් පමණක් හොස්ට්කර හැකියි.

නමුත් 1$ මුදලකට වැඩි ධාරිතාවක් සහිත ‍සේවාවක් සොයායන පුද්ගලයන්ට ඉතාමත් සුදුසුයි. UPTIME 99.97% ලබාදෙනවා. විෂේශයෙන් සදහන් කරහොත් ඔවුන් වෙබ් අඩවියේ සදහන් කර තිබෙන 30 Day Moneyback පහසුකම ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තුවන්නට බැහැ. WordPress සදහා ඉතාමත් සුදුසුයි. වසර 5 පමණ කාලයක් ඔවුන් සක්‍රීයයි.

2.WHMwebhosting

1$ මුදලකට Reseller Hosting  ලබාගතහැකි වෙබ් හොස්ටින්සේවාවක් WHM පැනලය සමග C- Panel  Account 5 ලබාදෙනවා.ඒ නිසා ඔබට ‍හොස්ටින් විකිණීමක් සිදුකරන්න පුලුවන්. 10GB SSD Disk , Unlimited Bandwidth , Unlimited DB , Unlimited Addon Domains ඇතුලු සියලුම පහසුකම් Unlimeted ලබාදෙනවා.තාක්ෂණික සහය ලබාදීමට ඔවුන් පැය 3 පමණ කාලයක් ගත කරනවා. ඇමරිකානු ආයතනයක් වන  WHMwebhosting ඉතාමත් කුඩා ව්‍යාපාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුවත් වෙබ් අඩවි 5000 පමණ සේවාව ලබා ගන්නවා.එමෙන්ම ඔබට අවශ්‍ය ලෙස පැකේඡ වල පහසුකම් WHM පැනලය මගින් වෙනස් කරගත හැකියි.

Private Nameservers , 1 Core CPU , 1GB Ram ධාරිතාවක් ඔබ සදහා වෙන්කරනවා. 100% White label Reseller හොස්ටින් 1$ මුදලකට WHM Reseller ලබාගත හැකි ලොව එකම වෙබ් හොස්ටින් සේවාව මෙයයි.LIGHTSPEED Server භාවිතා කරමින් C- Panel  Account 5 ක වෙන්වෙන්ව වෙබ් අඩවි 5ක් හොස්ට් කර ගත හැකියි.එනිසා ගෙවන මුදලටත් වඩා වැඩි පහසුකම් ඔවුන් ලබාදෙනවා.

Jet Backup පහසුකම හා Weekly බැකප් පහසුකමත් නොමිලේම ලබාදීම සිදු කරනවා.එමෙන්ම 2014 වසරේ සිට සේවාවන් ලබාදීම සිදුකරනවා.

3.hobohost

4GB SSD space එකක් වගේම 20GB Bandwith එකක වෙබ් අඩවි 10ක් හොස්ට් කරගන්න පුලුවන් ඉතාමත් හොද සේවාවක්.99.95% uptime එකක් ඔවුන් ලබා දෙනවා.Free SSL Certificates වගේම backup පහසුකමත් ලබාගත හැකියි.