වසර 35 ක කාලයක් සක්‍රීයව පැවති Toshiba සමාගම‍ෙ පරිගණක නිශ්පාදනය මේවන විට නිළවශයෙන් නවත‍ාදමා තිබෙනවා.ඒ සමාගම සතුව ඉතිරිව තිබූ කොටස් Sharp සමාගම වෙත විකුණාදමමින්. මීට වසර දෙකකට පෙර, ටොෂිබා සිය පරිගණක ව්‍යාපාරයෙන්  80.1 % කොටස් ෂාප් වෙත ඩොලර් මිලියන 36 කට විකුණා දැමූ අතර ඉතිරි කොටස් වලින්  19.1% ක් ජුනි මාසයේදී Sharp විසින් මිලදී‍ග‍ෙන ගණුදෙනුව අවසන්කර ඇත.

Dynabook

මෙම ගණුදෙනුව නිසා  Dynabook Laptop හිමික‍ාරීත්වය Sharp සමාගම සතුවනු ඇත. Toshiba විසින් 1985 දී පළමු උකුලු පරිගණකය නිපදවන ලද අතර 1990 දශකයේ හා 2000 දශකයේ මුල් භාගයේ ඔවුන් ලෙ‍ාව ප්‍ර්‍රමුඛපෙළ පරිගණක නිශ්ප‍ාදකයින් ලෙස වර්ගීකරණය වූ ආයතනයකි.නමුත් පසුකලක තරගකරුවන් බහුල වීමත් ඔවුන් තාක්ශණික වශයෙන් පසු බෑමකට ලක්වී තිබීමත් නිසා Toshiba ව්‍යාපාරය‍ේ ජනප්‍රිත්වය අඩුවීගොස් ඇත.

කෙසේ උවත් Toshiba අනෙකුත් නිශ්පාදන අලෙවිය තවමත් සිදුකරමින් පවතී.ප්‍රධාන වශයෙන් මුද්‍රණ ක්ෂේත්‍රය තුල ඔවුන් විශාල සාර්ථකත්වයක් අත්කරගන සිටින අතර ඔවුන් තවත් අංශ කිහිපයකින්ම තවමත් ඉදිරියෙන් සිටින ජපන් සමාගමකි.