ට්විටර් විසින් රාජ්‍ය ආයතනවල හා රාජ්‍ය ම‍ාධ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් පරිශීලකයන්ට පහසුවෙන් හදුනාගැනීම සදහා ගිණුම් සදහා නව ලේබලයක් එකතු කරන බව නිවේදනය කර ති‍බෙනවා.එම ආයතනය කිය‍ා සිටියේ දැනටමත් චීනය, ප්‍රංශය, රුසියාව, බ්‍රිතාන්‍යය සහ එක්සත් ජනපදය හා සම්බන්ධ ගිණුම් සඳහා මෙම ලේබලය දැනටමත් භ‍ාවිතා කරන බවයි.ඉදිරිකාලයේදී එය ‍වෙනත් රටවලටත් ලබාදෙන බවයි.

ගිණුම අනුබද්ධිත රට කුමක්ද සහ ගිණුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ රජයේ නියෝජිතයෙකු හෝ රාජ්‍ය අනුබද්ධ මාධ්‍ය ආයතනයක්ද යන්න එම ලේබලය මගින් පෙන්වනු ඇත. එමෙන්ම මේ ලේබලය විදේශ ඇමතිවරු, තානාපතිවරු, නිල ප්‍රකාශකයෝ සහ ප්‍රධාන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නායකයෝ සදහාත් හිමිවනු ඇත.

ට්විටර් සමාගම වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ කිසිලෙසකත් එම ගිණුම් වල ‍ට්විට් සදහා  Timeline තුල ප්‍රමුඛතාවක් ලබානොදෙන බවයි. මෙහි අරමුණවී ඇත්තේ ‍රජය සම්බන්ද වැරදි තොරතුරු පැතිරීම වැලැක්වීමයි.