ට්විටර්හි වෙනත් අය‌ෙකුගේ ට්විටර් සටහනක්  තමන්ගේ ගිණුම තුලින් Share කිරීම  Retweet  කිරීමක්  ලෙස හදුන්වන අතර . ඒම ට්විටර් සටහනම Share කරමින් Comments ඉදිරිපත් කිරීම retweets with comments  ලෙස මෙ‌තෙක් කල් හදුන්වනු ලැබිනි. එහිදී  Retweet  හා  Retweets with comments එකම Count එකක් යටතේ පොදුවේ දර්ශණය වීම සිදුවනු ලබයි.

නමුත් එම සමගම විසින් නව Twitter ප්‍රමිතියක් සදහා නව අංගයක් අත්හදා බලා තිබෙනවා. ඒ අනුව Retweets with comments ට්විටර් සටහනක් Quotes කිරීමක් ලෙස හදුන්වා එය වෙනම Count කිරීමක් සිදුවනු ඇත. ඒ අනුව Retweet ගණන වෙනමත් Quotes ගණන වෙනමත් ට්විටර් සටහනක් මත දර්ශණය වනු ඇත.

The verge ඇසුරිනි

තවමත් මෙය පරීක්ශණ මට්ටමේ පවතින අතර මෙම පහසුකම සියලුම ගිණුම් සදහා හිමිවන බවත් ට්විටර් සම‍ාගම‍ෙ  ප්‍රකාශකයන් නිවේදනය කරනවා.‍පසුගිය මාස කිහිපය තුල ට්විටර් තුල විශාල වෙනස්කම් රැසක් සිදුවිය.