ගිණුම් අතර මුදල් හුවමාරු කල හැකි පහසුකමක් Twitter විසින් හදුන්වාදෙයි.

Twitter May 8, 2021

Twitter විසින් මෑතකදී සියලුම පරිශීලකයන් සදහා Space , Fleets වැනි විශේෂාංග කිහිපයක්ම හදුන්වාදෙනු ලැබීමෙන් පසුව දැන් එම පහසුකම් අතරට තවත් එකතු කිරීමක් නිවේදනය කර ඇති අතර Tip Jar නමින් එය හදුන්වයි.

Image Credit :9to5mac.com

පරිශීලකයන්ට ඔවුන්ගේ Profile එක සදහා ඩොලර් සලකුන ඇති Tip Jar අයිකනය එකතු කල හැකිය. මුදල් යවන්නාට එම අයිකනය Tap කිරීමෙන් පසු Venmo, Cashapp, PayPal, Patreon, සහ Bandcamp ගෙවීම් ක්‍රමය තෝරා ගත හැකිය.‌ Tip Jar පහසුකම පරිශීලකයාට අනවශ්‍ය නම් ඉවත් කිරීමේ හැකියාවද ඇත.

Image Credit : beebom.com

Twitter විසින් Tip Jar පහසුකම මුලින්ම US පරිශීලකයන් හට ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති අතර Tip Jar අයිකනය Tweet මත ඇතුලත් කිරීමේ හැකියාවක් නැත. මුදල් යැවීමට අවශ්‍ය නම් අදාල පරිශීලකයාගේ Profile ‌සදහා පිවිසිය යුතුය.

2021 දී Twitter වෙත එක්වන නවතම විශේෂාංග
Banzgeek is a Sri Lankan technology news website. It is one of the leading technology Tutorials And News Blog websites in Sri Lanka powered by Sinhala language.Although it aims to provide technical articles and provide free IT knowledge, today even technical news is published in Sinhala.

දැනට Tip Jar විශේෂාංගය ලබා ගත හැක්කේ වේදිකාව ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්නන්ට පමණක් වන අතර, මාධ්‍යවේදීන් සහ  නිර්මාණකරුවන් ඇතුළු සීමිත පිරිසකට පමණි.

Via - Beebom, Twitter , Wired

Tags

Madusanka

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.