What is a Domain Name and How Do Domains Work?

Articles Oct 26, 2019

ඔබට තවමත් ව‍ෙබ් අඩවි නිර්මාණය පිලිබදව මූලික දැනුමක් න‍ොමැති නවකය‍ෙකු නම් ඔබ අසා ඇති ව‍ෙබ් අඩවියක් සදහා ඩ‍ොම‍ෙනයක් අවශ්‍ය බව. එම‍ෙන්ම ඩ‍ොම‍ෙනය හා හ‍ොස්ට් යනු ද‍ෙකක් වන අතර ව‍ෙබ් අඩවියක් සදහා හ‍ොස්ට් එකක් ම‍ෙන්ම හ‍ොද ඩ‍ොම‍ෙනයක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

ඩ‍ොම‍ෙනයක් යනු කුමක්ද ?

සරලව කිවහ‍ොත් ඩ‍ොම‍ෙනයක් යනු ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම සඳහා පුද්ගලයින් බ්‍රව්සර් URL තීරුවේ ටයිප් කරන ලිපිනයයි.එනම් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් පිටුවට ඇතුලු වීමට භාවිතා කරන ලිපිනයයි.

එය තාක්ෂණික ල‍ෙස අප පැහැදිලි කලහ‍ොත් , අන්තර්ජාලය යනු ල‍ෝකය පුරාම ක‍ේබල මගින් සම්බන්ද කරන ලද දැවැන්ත පරිගණක ජාලයකි.මෙම ජාලයේ සෑම පරිගණකයකටම වෙනත් පරිගණක සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකිය. එම උපාංග හා එහි ඇති දත්ත පිටු සදහා IP ලිපිනයක් ලබා දී ඇත. එය තුලින් අපට අදාල දත්ත ව‍ෙත පිවිසීමට හැක.

104.27.158.12 එය අපග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ ip ලිපිනයයි. හිතන්න ඔබට ම‍ෙල‍ෙස ඔබේ ප්‍රියතම වෙබ් අඩවි නැරඹීමට ඔබට එවැනි අංක භාවිතා කිරීමට සිදුවනවා . නමුත් එය ප්‍රාය‍ෝගිකව ඔබට මතක තබා ගන්න අපහසුයි. එම නිසා එයට විසදුමක් ල‍ෙස ව‍ෙබ් අඩවි සදහා ඩ‍ොම‍ෙනයක් භාවිතා කරනවා. එනම් ඔබග‍ේ බ්‍රවුසරය‍ේ banzgeek.com ල‍ෙස ටයිප් කර විට එය ස්වයංකීයවම 104.27.158.12 ට අදාල ව‍ෙබ් පිටුවට හරවා යැවිය හැක.

එය වැඩකරන ආකාරය

ඩොමේන් නාම වල තාක්ෂණික කාර්යය ම‍ෙසේය. දැන් ඔබට අවශ්‍යයි අපග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවියට පිවිස‍ෙන්න. ඔබ අපග‍ේ ඩ‍ොම‍ෙනය ඔබග‍ේ බ්‍රවුසරය‍ේ ටයිප් කර ව‍ෙබ් පිටුවට ඉල්ලීමක් යවනවා. එවිට ඩ‍ොම‍ෙනය ග‍ෝලිය DNS ජාලය සදහා එම ඉල්ලීම යවනවා. එම ජාලය ඔබග‍ේ ඩ‍ොම‍ෙනයට අදාල Name server පරික්ෂාකර එය ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ දත්ත ගබඩාකර ඇති සර්වරයට ය‍ොමුකර අදාල ව‍ෙබ් පිටුව‍ ඔබග‍ේ බ්‍රවුසරය‍ේ ප‍ෙන්වනවා. සර්වරය හා ඩ‍ොම‍ෙනය එල‍ෙස එකින‍ෙකා අතර සම්බන්ද වනවා.

සෑම හ‍ොස්ට් එකක් සදහාම අනන්‍ය වූ Name Server එකක් ඇති අතර ,ව‍ෙබ් අඩවිය භාවිතාකරන හ‍ෝස්ට් එකට අදාල වූ Name server ඩ‍ොම‍ෙනයට ඇතුලත් කරනු ලබයි. ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්න‍ේ Bluehost නම් එයට අදාල ns1.bluehost.com
ns2.bluehost.com Name server ඩ‍ොම‍ෙනයට ඇතුලත් කරනු ලබයි.

හ‍ොස්ට් එක කියන්න‍ේ ඩ‍ොම‍ෙන් එකට න‍ෙව‍ෙයි

ඇතැම් නවකයින් අය අතර අවබ‍ෝදයක් තිබ‍ෙනවා ඩ‍ොම‍ෙනයක් තිබූ පමණින් ව‍ෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගත හැකි බව . එය වැරදියි, ඩ‍ොම‍ෙනය සිදුකරන්න‍ේ ලිපිනයක් ල‍ෙස ක්‍රියාකරවීමයි. නිවස ල‍ෙස ක්‍රියාකරවීමට සර්වරයක් එනම් හ‍ොස්ට් එකක් අවශ්‍යයි. (එනම් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් පිටු ගබඩා කිරීමට පරිගණයක් අවශ්‍යයි).ඔබ එය ව‍ෙනම ලබා ගත යුතුයි. ඩ‍ොම‍ෙනය ව‍ෙනම මිලදී ගත යුතුයි. එම‍ෙන්ම සෑම ආයතනයක්ම ඩ‍ොම‍ෙන එකම මිල ගණන් යටත‍ේ අල‍ෙවි වන අතර . හ‍ොස්ට් පැක‍ේජ හ‍ෝ සර්වර් ඔබග‍ේ අවශ්‍යතාවය මත ලබා ගත මිලදී ගත හැකියි. ඩ‍ොම‍ෙන හා හ‍ොස්ට් එකම ආයතනයකින් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නැහැ. එය ඔබග‍ේ කැමැත්ත පරිදි සිදු කර හැකියි.

ICANN

ඔබ කුමන ආයතනයකින් කුමන ඩ‍ොම‍ෙනයක් මිලදී ගත්තද එය ලියාපදිංචි වන්න‍ේ ICANN යන ලාභ න‍ොලබන සංවිධානය යටත‍ේය . ඔබ ඩ‍ොම‍ෙනය මිලදී ගත් ආයතනයට එහි අයිතියක් නැත . ඔවුන්ට බලතල හිමිව ඇත්ත‍ේ ලියාපදිංචිය හා විකිණීම යන අංශ පමණි. ලියාපදිංචි කරන ලද නමක් නැවත ව‍ෙනස් කිරීම කර න‍ොහැකිය. එම‍ෙන්ම ව‍ෙබ් අඩවියක වේගය යන තාක්ෂණික කරුණු සදහා ඩ‍ොම‍ෙනය අදාල න‍ොව‍න අතර. ඔබ ඩ‍ොම‍ෙනයක් ලියාපදිංචි කරන විට වගකිවයුතු ආයතනයකින් එය මිලදී ගැනීම අත්‍යාවශ්‍යයි. ම‍ොකද එය ඉඩමක ඔප්පුවක් , වාහානයක හිමිකාරීත්වය ප්‍රදර්ශනය කරන ප‍ොතක් වැනිම ද‍ෙයකි. එය ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ අනන්‍ය තාවයයි. එම‍ෙන්ම එය ව‍ෙනත් අය‍ෙකුට හිමිවුවහ‍ොත් ඔබග‍ේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ේ නාමයද ව‍ෙනත් අය‍ෙකු සතුවනු ඇත. එම නිසා ඩ‍ොම‍ෙනයක් මිලදී ගැනීම‍ෙදී වගකිව යුතු ආයතනයකින් ලබා ගන්න.උදා :- GoDaddy , Namechep , Name.com

Types of Domain Names

ඩ‍ොම‍ෙන් නාම දහස් ගණනක් අපට දක්නට ලැබෙයි. .com. .Org, .net, .tv, .info, .io ල‍ෙස විශාල ප්‍රමාණයකින් ඩ‍ොම‍ෙන් දිගුවන් ඔබ දැක ඇත.ල‍ොම ජනප්‍රියම ඩ‍ොම‍ෙනය .com වන අතර .net,.org ඊට අමතරව ජනප්‍රිය වී ඇත. මිල ගණන් එකින‍ෙකට ව‍ෙනස් වේ. ඩ‍ොම‍ෙන් නාම විවිධ මට්ටම් අනුව වර්ග කර හැක.

Top Level Domain – TLD

සාමාන්‍ය මට්ටම‍ෙ ඩ‍ොම‍ෙන ම‍ෙම අංශයට අයත්ය. com, .org වැනි ජනප්‍රිය ඩ‍ොම‍ෙන් හා .biz, .club, .info, .agency යන ඩ‍ොම‍ෙන දහස් ගණනක් TLD සතුව‍ෙයි. එම‍ෙන්ම ඔනෑම පුද්ගලය‍ෙකුට මුදල් ග‍ෙවා මිලදී ගත හැකිය.

Country Code Top Level Domain – ccTLD

රටේ කේතය මත ලියාපංදිචි වන ඩ‍ොම‍ෙනයකි. රට රටවලට අනන්‍ය වූ ආයතන මගින් ම‍ෙම ඩ‍ොම‍ෙන මිලදී ගත හැකිය. ලියාපදිංචි කරන්නා විසින් අදාල රටේ පුරවැසි බව ලබා තිබිය යුතු වීම සුදුසුකමකි. ශ්‍රී ලංකාවේ නම් LK ල‍ෙසත් , ඉන්දියාව .in ආදිය‍ෙන් සෑම රටකටම අනන්‍යවූ ඩ‍ොම‍ෙනයක් ඇත. විශේෂිත රටක ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවි විසින් ඒවා භාවිතා කරනු ලැබේ.

Sponsored Top Level Domain – sTLD

විශ‍ේෂිත ප්‍රජාවක් නිය‍ෝජනය කරන ඩ‍ොම‍ෙන් නාමයන්ය . උදාහරණයක් ල‍ෙස අධ්‍යාපනය සදහා .edu රජය සදහා .gov ල‍ෙස ඩ‍ොම‍ෙන් ලබා ගත හැක.

දැනට ඩ‍ොම‍ෙන් නාම මිලියන 350 පමණ ලියාපදිංචි වී ඇත.දිනකට දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි වන බවට වාර්තා වේ.

ඔබ නව ඩ‍ොම‍ෙනයක් ලියා පදිංචි කරන විට ක‍ෙටි , ඉක්මනින් මතක්වන , ඔබග‍ේ අරමුණට අදාල ඩ‍ොම‍ෙනයක් ලියාපදිංචි කරන්න.

.com ඩ‍ොම‍ෙනය දැනට ඇති හ‍ොදම සහ ජනප්‍රියම ඩ‍ොම‍ෙනයයි. ඔබ නව ව‍ෙබ් අඩවියකට ඩ‍ොම‍ෙනයක් මිලදී ගන්න‍ේ නම් සෑම විටම .com ත‍ෝරා ගන්න.

GoDaddy , Namechep , name.com , domain.com ඔබ සදහා නිර්ද‍ේශ කරන්න‍ෙමු. සෑම ඩ‍ොම‍ෙන් ලියාපදිංචි කරන්න‍ෙක්ම එකම මිල ගනන් යටත‍ේ ඩ‍ොම‍ෙන අල‍ෙවි කරයි. එම නිසා ඔබ ල‍ොම විශාලතම ආයතනයකින් එය මිලදී ගන්න . ඔබට අවශ්‍ය නම් ඩ‍ොම‍ෙනය ව‍ෙනත් ආයතනයක් සදහා Transfer කර හැකිය.

ඔබට .lk ඩ‍ොම‍ෙනයක් අවශ්‍ය නම් එය ලබා ගත හැකි එකම ආයතනය nic.lk ව‍ෙබ් අඩවියයි.

ඔබ සතු ඩ‍ොම‍ෙනය ඔබට ඔනෑම අවස්ථාවක අවලංගු කිරීම කළ හැකි අතර. ඉන්පසු එය ව‍‍ෙනත් පුද්ගලය‍ෙකුට මිලදී ගත හැක.

Subdomain යනු කුමක්ද?

එනම් ප්‍රධාන ඩ‍ොම‍ෙනය යටත‍ේ ඇති උප ඩ‍ොම‍ෙනයකි. එමගින් එකම ඩ‍ොම‍ෙනයකට ව‍ෙබ් අඩවි ඔනෑම සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය කර ගත හැක . ඒ සදහා ලියා පදිංචි කිරීම් අවශ්‍ය නැත. ඔබට ව‍ෙබ් හ‍ොස්ට්එක මගින් එය නිර්මාණය කරගත හැකිය.

උදා : bunzgeek.com – Main Domain videos.bunzgeek.com – Subdomain

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.